فناوری اطلاعات نه تنها در حیطه‌ی تخصصی، بلکه در زندگی روزمره نیز اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد. به طوریکه در انجام امور روزانه، با بسیاری از مفاهیم فناوری اطلاعات سر و کار داریم. لذا آشنایی با...
با توجه به اهمیت مهارت‌ها و اطلاعات عمومی کامپیوتر در زندگی روزمره و با در نظر گرفتن درخواست تعداد قابل توجهی از متقاضیان جهت فراگیری این مهارت‌ها در قالب کلاس آموزشی، تصمیم به برگزاری دوره‌ای کردم...